• ภาพรวม

     

  •  

  •  

  •  

  •  

  •  

ข่าวกิจกรรม

New
ความเคลื่อนไหว COVID-19

ศูนย์บริหารสถานะการณ์แพร่ระบาด กระทรวงมหาดไทย

New
RTK GNSS Network สำหรับช่างรังวัด

RTK GNSS Network สำหรับช่างรังวัด

New
วันไหว้ครู ปีการศึกษา ๒๕๖๒

วันไหว้ครู ปีการศึกษา ๒๕๖๒


วิสัยทัศน์คณะวิศวกรรมศาสตร์

"บูรณาการวิศวกรรมศาสตร์สู่เทคโนโลยีเชิงสร้างสรรค์"ประเด็นยุทธศาสตร์

๑. การบริหารองค์กร เพื่อการพัฒนาคุณภาพและรองรับความเปลี่ยนแปลง
๒. การพัฒนาการเรียนการสอนเพื่อผลิตบัณฑิตที่พึงประสงค์
๓. การพัฒนานักศึกษาให้มีคุณธรรม จริยธรรม จิตสาธารณะ และความคิดสร้างสรรค์
๔. การวิจัยและพัฒนาสู่การสร้างมูลค่าเพิ่ม
๕. การบริการวิชาการสู่สังคม
๖. การพัฒนาบุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุน